I Ty możesz pomóc!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu

jest organizacją o strukturze ogólnokrajowej. Jest to najstarsza polska organizacja opiekuńczo-wychowawcza, założona w 1919 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - KRS:0000390855.

Działalność Towarzystwa oparta jest na obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na postanowieniach zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Towarzystwo nasze koordynuje działalność terenowych jednostek organizacyjnych TPD, jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje Jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

Czytaj więcej

Aktualności

Sprawozdanie z działaności TPD w 2016 roku

Do chwili obecnej w naszych strukturach działają: 3 zarządy terenowe, 5 Kół Przyjaciół Dzieci przy szkołach podstawowych, gimnazjach i II LO w Kaliszu.

Czytaj więcej

Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcyjnego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu realizuje projekt pn.„Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej