I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt pn. "Wsparcie preadopcji kluczem do udanej adopcji" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne - projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2019-2022, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dobrowolny, a w toku realizacji projektu przewidujemy:

- wyposażenie dzieci - kandydatów do adopcji w szczegółowe diagnozy ich zdrowia, kondycji społeczno - psychologicznej, specyficznych potrzeb i wskazań dotyczących sposobów niwelowania i rozpoznawania deficytów - stanowiących istotny element wiedzy w procesie świadomego podejmowania decyzji o adopcji,

- objęcie dzieci usługami terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i innymi niezbędnymi do niwelowania, rozpoznawania deficytów w celu podwyższenia możliwości adopcji,

- objęcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka wsparciem wg. ich potrzeb, w celu podwyższenia ich kompetencji i gotowości do przyjęcia dziecka,

- objęcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,

- otwarcie Wielkopolskiego Punktu Diagnozy FAS.

Wsparcie udzielone w projekcie może przyczynić się do powrotu do rodziny biologicznej dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a w przypadku rodzin zastępczych przyczyni się do utrzymania tej rodziny i do zachowania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, natomiast wsparcie rodzin adopcyjnych w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze przyczyni się do utrzymania tych rodzin.

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby kandydatów starających się o przysposobienie dzieci oraz zwiększenia ogólnej liczby adopcji.

Działania te podwyższą jakość życia dzieci wychodzących z pieczy zastępczej, satysfakcję i poziom wsparcia kandydatów starających się o przysposobienie dzieci oraz ograniczą ich niepowodzenia w procesie adopcji.

Wobec dzieci uczestniczących w projekcie podjęte zostaną działania takie jak:

- przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji,

- kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Dla rodzin przewidziano:

- wsparcie opiekuna rodzin adopcyjnych,

- działania profilaktyczne i kompensujące.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami mającymi doświadczenie w prowadzeniu adopcji w Wielkopolsce, a przeprowadzenie projektu w partnerstwie umożliwi realizację ponadustawowych usług na terenie całego województwa i dostarczenie uczestnikom projektu usług o tym samym standardzie. Liderem projektu jest ROPS i działający w jego strukturach Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z filiami w Pile oraz Lesznie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie oraz Towarzystwo Przywracania Rodziny z Poznania.

Budżet łączny projektu wynosi 3 346 544,00 zł, z czego wkład własny ROPS i Partnerów to 167 322,70 zł, a koszt dofinansowania 3 179 131,30 zł.