I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Sprawozdanie z działalności TPD za 2019

1919 - 2019  obchodziliśmy w minionym roku 100- lecie  TPD

Do chwili obecnej w naszych strukturach działają: 3 zarządy terenowe, 3 Koła Przyjaciół Dzieci przy szkołach podstawowych  i II LO w Kaliszu.
Od roku 1979 prowadzimy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podstawowym zadaniem Ośrodka przez wszystkie lata jego działalności było i jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu. Zatrudniamy w nim profesjonalistów działających na rzecz powstawania rodzinnych form opieki dla wychowanków placówek i dzieci osieroconych.

Ośrodek Adopcyjny TPD 
Ośrodek Adopcyjny realizował procedury adopcyjne zgodnie z zawartą umową pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Oddziałem Okręgowym w Kaliszu z 18.01.2012 r.
W roku sprawozdawczym w rodzinach adopcyjnych umieszczono 29 dzieci w tym 11 dziewczynek i 18 chłopców. Swoje szczęśliwe domy odnalazło 3 dzieci poniżej 1 roku życia, 17 dzieci w wieku od 1-4 lat, 5 dzieci w wieku 5-9 lat oraz 4 dzieci w wieku 10 lat i więcej.
W 2019  roku na zlecenie sądów wydaliśmy 8 opinii na temat rodzin, które pragną przysposobić dziecko.
Zorganizowano 3 cykle szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych wg programu zatwierdzonego przez  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 8/ 2017/RA z dnia 24.04.2017r. pn.  „Droga do Adopcji”. W szkoleniu wzięło udział 18 par małżeńskich (36 osób) dla których wydano świadectwa ukończenia szkolenia .
Zgodnie z procedurami pracownicy Ośrodka we współpracy z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej gromadzili i aktualizowali informacje na temat dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszonych do adopcji.
Procedurą  kwalifikacjną objęto 58 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, z tego pozytywnie zakwalifikowano 20 dzieci, a 38 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia.
Udzielano wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, prawnego  3 kobietom, pacjentkom oddziałów ginekologiczno– położniczych oraz 1 rodzinie  noszącej się z zamiarem przekazania  dziecka do adopcji.
Kadra ośrodka uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
Promowano idee rodzicielstwa adopcyjnego. W roku sprawozdawczym do Ośrodka zgłosiło się 48 rodzin pragnących przysposobić dzieci. Udzielono 717 porad dla rodzin przysposabiających i naturalnych.
Prowadzono poradnictwo postadopcyjne ( 67 porad), w razie potrzeby proponowano rodzinom adopcyjnym kontakt ze specjalistami.

Od 1 listopada 2019 r.   rozpoczęto realizację przy współpracy z ROPS w Poznaniu projektu  pn."wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji". Projekt zakłada prowadzenie  poszerzonej diagnostyki: pomoc terapeutyczną dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz wsparcie indywidualne i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi.
Ośrodek udzielał wsparcia w ramach obowiązujących przepisów prawnych z ochrony danych osobowych i poszanowania dobra osoby adoptowanej.

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom niepełnosprawnym / głównie dzieciom / prowadzi także od 1995 roku poprzez swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie. Placówka położona jest w województwie łódzkim, powiat wieruszowski, gmina Galewice. Zajmuje działkę o powierzchni 8,17 ha na terenie wsi Pędziwiatry-Głaz. W myśl zawartej w dniu 5.X.1993r umowy pomiędzy Skarbem Państwa, a ówczesnym Zarządem Wojewódzkim TPD w Kaliszu ustanowiono prawo użytkowania działki i nieruchomości na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej oraz rehabilitacyjnej. Placówka jest zarejestrowana w ewidencji Starosty Wieruszowskiego pod numerem: 2.
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne ośrodek nie jest tak atrakcyjny jak np. placówki tego typu w południowej Polsce nie mniej jednak otaczające to miejsce szlaki turystyczne zachęcają do wypoczynku w malowniczych miejscach oraz skorzystania z bogactw runa leśnego, jakie dostarczają otaczające lasy. Poza tym odpowiednio przygotowane programy rekreacyjno- rehabilitacyjne oraz posiadane zaplecze pozwala na przyjęcie uczestników różnych form wypoczynku. Także przygotowana infrastruktura oraz wyposażenie obiektu, począwszy od małego akwenu wodnego, poprzez stadninę koni ,zaplecze rehabilitacyjne i noclegowe, wykwalifikowaną kadrę można prowadzić działalność statutową. Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie jest jedyną placówką tego typu w województwie łódzkim i jedną z trzech TPD - wskich w kraju. Zakres działalności placówki koncentruje się na organizacji całorocznego wypoczynku oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu całego kraju a w tym jest organizatorem :
- turnusów terapeutycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią - turnusów rekreacyjnych - zimowiska, zielone szkoły, kolonie letnie z nauką
jazdy konnej i nauką języka obcego
- turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, głównie dzieci
- turnusów specjalistycznych korekcji i kompensacji wad postawy
W ciągu roku w placówce organizuję się ogółem 31 turnusów w tym :
- 3 turnusy zimowisk
-14 turnusów wypoczynku śródrocznego „ Zielone Szkoły „.
- 4 turnusów kolonii letnich
- 8 turnusów rehabilitacyjnych
Zgodnie z planowanymi terminarzami turnusów zanotowano w roku 2019 - 1877 uczestników. Podczas organizowanych jednodniowych imprez plenerowych w placówce przebywało 1000 osób.
Ośrodek w roku 2019 uaktualnił i posiada niezbędne wpisy do rejestru organizatorów (nr OR /10/0004/19) oraz rejestru ośrodków OD/10/0003/19 w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON i uprawniony jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych o profilu :
1. Usprawniająco - rekreacyjnym :
a) z chorobami neurologicznymi;
b) z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
c) z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
d) ze schorzeniami metabolicznymi;
e) ze schorzeniami układu krążenia;
f) z padaczką;
g) z upośledzeniem umysłowym;
h) z wadami postawy.
W ramach kolonii letnich w ośrodku przebywają corocznie wolontariusze anglojęzyczni z wielu państw europejskich i nie tylko, np. z Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Czech, Korei oraz Chin.
Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie zatrudnia wykwalifikowaną 23 – osobową kadrę, w skład której wchodzą:
- specjaliści w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rekreacji ruchowej
- hipoterapeuta, dogoterapeuta
- muzykoterapeuta
- logopeda
- fizjoterapeuta
- terapeuta zajęciowy oraz pedagodzy
- obsługa oraz administracja.
Placówka współpracuje również z lekarzem rehabilitacji medycznej.
Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie w ostatnich latach znacznie rozszerzył swe zaplecze rekreacyjne oraz rehabilitacyjne ,starając się dostosować do istniejących wymogów. Do celów rehabilitacji zostały przebudowane i doposażone w niezbędny sprzęt sale rehabilitacyjne. Na wyposażeniu zaplecza rehabilitacyjnego posiadamy również rotory treningowe, orbitrek, bieżnię treningową, masażery oraz specjalistyczny sprzęt do zabiegów fizykoterapeutycznych jak również nowoczesna sala do integracji sensorycznej.
Placówka dysponuje również swoją stajnią wraz z 6 końmi. Na terenie obiektu znajduje się również 20 arowy zalew wodny wraz ze sprzętem rekreacyjnym / rowery wodne oraz łódki /. Korzystając z dofinansowania ze środków PFRON zostały przebudowane sanitariaty i toalety, których wyposażenie spełnia odpowiednie wymagania techniczne a przede wszystkim zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rok 2019 to kolejny rok modernizacji i remontów budynku głównego jak również terenu rekreacyjnego, który został odpowiednio przygotowany do rekreacji / kąpiele słoneczne i leżakowanie / a także prowadzenia nauki jazdy konnej oraz pobytu osób niepełnosprawnych. W roku 2019 zostały wymienione również umeblowanie w pokojach dzieci a także przeprowadzony remont kotłowni. Strona internetowa placówki została gruntownie przebudowana i dostosowana do obecnych standardów informatycznych.

W 2019 roku na terenie placówki zostało zorganizowanych wiele imprez i uroczystości nie tylko o zasięgu powiatowym czy wojewódzkim ale również ogólnopolskim. Należy wymienić otwarte mistrzostwa Polski klubów LZS w warcabach 100-polowych.
Dom Wczasów Dziecięcych brał udział w Targach Turystycznych w Łodzi prezentując swoją ofertę skierowaną dla głównie dla dzieci. Systematycznie
w prasie lokalnej oraz na portalu społecznościowym ukazują się informacje odnoszące się do ciekawszych wydarzeń z życia placówki.
W związku z realizowanym przez województwo łódzkie projektu „ Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego w placówce nadal funkcjonuje Punkt Informacji i Monitorowania Ruchu Turystycznego na Szlaku Konnym wyposażony w dwa komputery, drukarki oraz telefony internetowe a także urządzenia nawigacyjne wraz z kamerą internetową W ramach tego projektu funkcjonuje również miejsce parkingowe dla koni
i jeźdźców.
Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie współpracuje również z Organizacjami Pozarządowymi oraz Fundacjami m.in.:
1. Fundacją „ Zdążyć z Pomocą „
2. Fundacją „ Polsat „
3. Fundacją „ TVN „
4. Fundacją „ Juliana Tuwima „
Placówka posiada również CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Wypoczynek letni i zimowy
Kolejną ważną działalnością naszego stowarzyszenia jest organizowanie w okresie wakacji i ferii zimowych turnusów: wypoczynkowych, profilaktyczno – terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Każdego roku wysyłamy dzieci nad morze i w góry, w 2019 r. na wypoczynek wyjechało 361 dzieci.
W 2019 roku w odpowiedzi na ogłoszone konkursy przez Urząd Marszałkowski, Kuratora Oświaty, Wojewodę Wielkopolskiego, Prezydentów Miast, złożyliśmy oferty w celu pozyskania środków finansowych na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uzyskaliśmy z Urzędu Miasta Kalisza środki na turnusy profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych i zapewniliśmy opiekę 91 dzieciom. W 2019 organizowaliśmy wypoczynek letni dla dzieci z Ostrowa Wielkopolskiego przy znaczącym wsparciu finansowym przez Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowaliśmy także dla Urzędów Gmin z powiatu kaliskiego.
Dzieciom wywodzącym się z rodzin niezamożnych dofinansowujemy wypoczynek z pozyskanych środków finansowych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Działalność organizacji opieramy również na pracy podległych nam zarządów terenowych: w Pleszewie, Choczu, Godzieszach oraz na pracy kół działających przy niektórych szkołach w w/w gminach. Działacze terenowi w sposób ciągły organizują pracę z dziećmi wywodzącymi się z trudnych środowisk skupiając ich w świetlicach, grupach pomocowych angażując ich do pomocy w organizowanych przez siebie imprezach, spotkaniach, programach, konkursach, itp.

Przychody działalności statutowej TPD:
Ogółem przychody wynosiły
3.316.630,68zł
w tym:
przychody działalności nieodpłatnej
2.887.456,91 zł             
przychody działalności odpłatnej
369.731,30 zł
oraz pozostałe przychody
59.442,47 zł


Koszty działalności statutowej TPD:
Ogółem koszty wynosiły
3.465.769,34 zł      
Koszty działalności nieodpłatnej
3.117.336,68 zł
Koszty działalności odpłatnej
348.432,66 zł

 

Partnerzy
Efektywność działań realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci była możliwa dzięki szerokiej współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi na wszystkich szczeblach: placówkami oświaty, kultury, pomocy społecznej, zdrowia, sądami, służbami mundurowymi, spółdzielczością mieszkaniową, PSS Społem" w Kaliszu", "Kaufland" Markety Polska Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu, społdzielnie mieszkaniowe w Kaliszu oraz mediami. Do wszystkich instytucji i wolontariuszy współpracujących z Towarzystwem kierujemy wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
O/O w Kaliszu