I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcyjnego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu realizuje projekt pn.„Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej – (wsparciem zostanie objętych 100 dzieci oraz 100 rodzin starających się przysposobić dziecko).

Udział w projekcie jest dobrowolny, a w toku realizacji projektu przewidujemy:

  • wyposażenie dzieci – kandydatów do adopcji w szczegółowe diagnozy ich zdrowia, kondycji społeczno-psychologicznej, specyficznych potrzeb i wskazań dotyczących sposobów niwelowania i rozpoznawania deficytów – stanowiących istotny element wiedzy w procesie świadomego podejmowania decyzji o adopcji,
  • objęcie dzieci usługami terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i innymi niezbędnymi do niwelowania rozpoznawania deficytów w celu podwyższenia możliwości adopcji,
  • objęcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka wsparciem wg. ich potrzeb, w celu podwyższenia ich kompetencji i gotowości do przyjęcia dziecka,
  • objęcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wsparcie udzielone w projekcie może przyczynić się do powrotu do rodziny biologicznej dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a w przypadku rodzin zastępczych przyczyni się do utrzymania tej rodziny i do zachowania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, natomiast wsparcie rodzin w których przysposobione dzieci przeżywają problemy opiekuńczo–wychowawcze przyczyni się do utrzymania tej rodziny.
Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby kandydatów starających się o przysposobienie dzieci gotowych do przyjęcia dziecka, oraz zwiększeniem ogólnej liczby adopcji.
Działania te podwyższą jakość życia dzieci wychodzących z pieczy zastępczej, satysfakcję i poziom wsparcia kandydatów starających się o przysposobienie dzieci oraz ograniczą ich niepowodzenia w procesie adopcji.

Wobec dzieci uczestniczących w projekcie podjęte zostaną działania takie jak:

  • przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji
  • kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Dla rodzin przewidziano:

  • wsparcie opiekuna rodzin adopcyjnych
  • działania profilaktyczne i kompensujące.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i działający w jego strukturach Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z filiami w Pile oraz Lesznie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie oraz Towarzystwo Przywracania Rodziny z Poznania.

Budżet łączny projektu wynosi 1.677.120,00zł z czego wkład własny ROPS i partnerów to 83.856,00zł a koszt dofinansowania 1.593.264,00zł.