I Ty możesz pomóc!

« Wróć

O nas

Ośrodek Adopcyjny działa w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Kaliszu od roku 1979. Do 31 grudnia 2011r. funkcjonował jako Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spowodowały zmianę jego nazwy na Ośrodek Adopcyjny. Jednak podstawowym obowiązkiem Ośrodka przez wszystkie lata jego działalności było i jest zapobieganie sieroctwu społecznemu
i naturalnemu. Od wielu lat do zadań naszej placówki należy udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom pozbawionym właściwej opieki ze strony dorosłych, rodzinom niewydolnym wychowawczo, patologicznym. Ośrodek Adopcyjny reaguje na wszystkie sygnały świadczące o łamaniu praw dziecka. Do wyłącznych kompetencji Ośrodka Adopcyjnego należy prowadzenie procedur przysposobienia, oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.


Zadania Ośrodka Adopcyjnego

Ośrodek Adopcyjny jest placówką diagnostyczno - konsultacyjną. Zajmuje się pozyskiwaniem kandydatów do zastępczego środowiska rodzinnego oraz przygotowaniem ich do pełnienia ról rodzicielskich, gromadzeniem informacji o dzieciach potrzebujących opieki rodzicielskiej, kwalifikowaniem dzieci do przysposobienia i doborem rodziny do dziecka. Na tę pracę składa się więc: diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne, prowadzenie tych rodzin, pomoc bezdzietnym małżonkom w adopcji dziecka, praca z rodziną naturalną oferując specjalistyczną pomoc kobietom będącym w nie akceptowanej ciąży. Ośrodek prowadzi poradnictwo rodzinne oraz pomaga dorosłym wychowankom rodzin adopcyjnych w poszukiwaniu swoich korzeni biologicznych. Prowadzi również szkolenie rodzin adopcyjnych oraz Adopcyjny Telefon Zaufania.

Ośrodek Adopcyjny kieruje się dobrem dziecka, dlatego kandydaci na rodziców adopcyjnych, aby pozytywnie ukończyć procedurę kwalifikacyjną, muszą spełniać określone warunki:

  • dawać rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny adopcyjnej
  • wykazywać się prawidłową hierarchią wartości i wysokimi standardami etyczno- moralnymi
  • korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych
  • nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie może być im zawieszona, ani ograniczona
  • stan zdrowia kandydatów pod względem fizycznym i psychicznym umożliwia odpowiednią opiekę nad dzieckiem
  • posiadać stałe źródło dochodu i dobre warunki mieszkaniowe
  • różnica wieku pomiędzy kandydatami na rodziców adopcyjnych a dzieckiem nie powinna być większa niż 40 lat