I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Deklaracja dostępności

Wstęp

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
Telefon: 62 757 45 99, 515 243 663
e-mail: tpd25@wp.pl
adres korespondencyjny: ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.tpdkalisz.drl.pl/.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Tarasewicz, oa.tpdkalisz@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 757 21 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz

 

Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu zlokalizowana jest obok Szlaku Bursztynowego oraz Parku Przyjaźni. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony ul. Skalmierzyckiej, drugie wejście do budynku znajduje się od strony Parku Przyjaźni. W przypadku obu wejść  znajdują się schody z balustradą. Obiekt jest ogólnodostępny w czasie pracy TPD tj. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 16.00 oraz w czwartki od 8.00 do 18.00. Przy wejściu znajduje się tablica identyfikująca stowarzyszenie.

 

Dostępność budynku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu znajduje się na I piętrze. Z holu głównego na parterze można wejść na piętro schodami. W budynku nie ma windy. Dla osób ze specjalnymi potrzebami istnieje możliwość dostępu alternatywnego, który polega na pomocy pracownika przy wejściu na piętro bądź możliwości przyjazdu pracownika OA TPD  do miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.