I Ty możesz pomóc!

« Wróć

O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu jest organizacją o strukturze ogólnokrajowej. Jest to najstarsza polska organizacja opiekuńczo-wychowawcza, założona w 1919 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Kaliszu jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - KRS:0000390855.
Działalność Towarzystwa oparta jest na obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na postanowieniach zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Towarzystwo nasze koordynuje działalność terenowych jednostek organizacyjnych TPD, jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje Jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

Nasi podopieczni to:

 • dzieci osierocone i porzucone
 • dzieci z rodzin patologicznych
 • dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne
 • dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach życiowych


Wszystkich ludzi dobrej woli ,życzliwych sympatyków, którzy chcieliby wesprzeć finansowo nasze Towarzystwo prosimy o wpłaty na konto:
Bank PEKAO S.A.
I Oddział Kalisz
Nr konta: 63 1240 2946 1111 0000 2882 7931

Podstawowe kierunki pracy:

 • opieka i pomoc udzielana dzieciom z rodzin biednych, wielodzietnych, patologicznych, rozbitych , dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • organizacja wakacji letnich i ferii zimowych
 • prowadzenie całorocznego Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie dla dzieci z terenów zagrożonych ekologicznie - turnusy śródroczne, na których dzieci odbywają zajęcia lekcyjne

Współorganizujemy:

 • pomoc materialną i żywnościową oraz dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych
 • zajęcia świetlicowe dla dzieci niedostosowanych społecznie
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach sportowych, placach gier i zabaw
 • imprezy okolicznościowe ( m. in Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)

Współpracujemy z:

 • powiatowymi centrami pomocy rodzinie
 • terenowymi ośrodkami pomocy społecznej
 • władzami administracyjnymi i samorządowymi miast i gmin, placówkami kulturalnymi, oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi
 • Kuratorium Oświaty
 • Sądami Rodzinnymi i dla Nieletnich
 • wydziałami prewencji policji
 • radiem, telewizją regionalną, prasą
 • różnymi instytucjami i stowarzyszeniami