I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Sprawozdanie z działalności TPD za 2020

Do chwili obecnej w naszych strukturach działają: 3 zarządy terenowe, 3 Koła Przyjaciół Dzieci przy szkołach podstawowych i II Lo
w Kaliszu. Od roku 1979 prowadzimy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podstawowym zadaniem Ośrodka przez wszystkie lata jego działalności było i jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu. Zatrudniamy w nim profesjonalistów działających na rzecz powstawania rodzinnych form opieki dla wychowanków placowek i dzieci osieroconych.

Ośrodek Adopcyjny TPD 

Ośrodek Adopcyjny realizował procedury adopcyjne zgodnie z zawartą umową pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Oddziałem Okręgowym w Kaliszu od 18.01.2012 roku. W roku sprawozdawczym w rodzinach adopcyjnych umieszczono 10 dzieci. W szkoleniu dla kandydatów na rodziców adopcyjnych wg programu zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 8/2017/RA z dnia 24.04.2017r. pn. "Droga do Adopcji" wzięło 20 osób dla których wydano świadectwa ukończenia szkolenia. Zgodnie z procedurami pracownicy Ośrodka we współpracy
z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej gromadzili i aktualizowali informacje na temat dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszonych do adopcji. Procedurą kwalifikacyjną objęto 64 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, z tego pozytywnie zakwalifikowano 22 dzieci. Udzielono wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych - 2 kobietom oraz 2 rodzinom noszącym się z zamiarem przekazania dziecka do adopcji. Kadra ośrodka uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Promowano idee rodzicielstwa adopcyjnego.
W roku sprawozdawczym do Ośrodka zgłosiło się 27 rodzin pragnących przysposobić dziecko. Udzielono 678 porad dla rodzin przysposobiających, adopcyjnych i naturalnych, w razie potrzeby proponowano rodzinom adopcyjnym kontakt ze specjalistami. 

Od listopada 2019r. rozpoczęto realizację przy współpracy z ROPS w Poznaniu projektu pn. "Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji". Projekt zakłada prowadzenie poszerzonej diagnostyki: pomoc terapeutyczną dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz wsparcie indwidualne i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodzin borykających się
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.  Ośrodek udzielał wsparcia w ramach obowiązujących przepisów prawnych z ochrony danych osobowych i poszanowania dobra osoby adoptowanej. 

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okregowy w Kaliszy prowadzi od roku 1994. Placówka położona jest w województwie łódzkim, powiat wieruszowski, gmina Galewice. Zajmuje działkę o powierzchni 8,17 ha na terenie wsi Pędziwiatry-Głaz. w myśl zawartej w dniu 5.10.1993r. umowy pomiędzy Skarbem Państwa, a ówczesnym Zarządem Wojewódzkim TPD w Kaliszu ustanowiono prawo użytkowania działki i nieruchomości na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej oraz rehabilitacyjnej. Placówka jest zarejestrowana w ewidencji Starosty Wieruszowskiego pod numerem: 2. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne ośrodek nie jest tak atrakcyjny jak np. placówki tego typu w południowej Polsce, nie mniej jednak otaczające to miejsce szlaki turystyczne zachęcają do wypoczynku w malowniczych miejscach oraz skorzystania z bogactw runa leśnego, jakie dostarczają otaczające lasy. Poza tym odpowiednio przygotowane programy rekreacyjno-rehabilitacyjne oraz posiadane zaplecze pozwala na przyjęcie uczestników różnych form wypoczynku. Także przygotowana infrastruktura oraz wyposażenie obiektu, począwszy od małego akwenu wodnego, poprzez stadninę koni, zaplecze rehabilitacyjne i noclegowe, wykwalifikowaną kadrę można prowadzić działalność statutową. Dom Wczasów Dziecięcych TPD
w Głazie jest jedyną placówką tego typu w województwie łódzkim i jedną z trzech TPD -wskich w kraju. Zakres dzialałności placówki koncentruje się na organizacji całorocznego wypoczynku oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu całego kraju, a w tym jest organizatorem: 

- turnusów terapeucztynych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią,

- turnusów rekreacyjnych - zimowiska, zielony szkoły, kolonie letnie z nauką jazdy konnej i nauką języka obcego,

- turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, głównie dzieci,

- turnusów specjalistycznych korekcji i kompensacji wad postawy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 w minionym roku w Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie przebywało tylko 408 dzieci.
W ramach kolonii letnich w ośrodku przebywają corocznie wolontariusze anglojęzyczni z wielu państw europejskich i nie tylko, np.
z Hiszpani, Włoch, Francji, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Czech, Korei oraz Chin. Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie zatrudnia wykwalifikowaną 23-osobową kadrę, w skład której wchodzą:

- specjaliści w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rekreacji ruchowej, 

- hipoterapueta, dogoterapeuta,

- muzykoterapeuta,

- logopeda,

- fizjoterapeuta,

- terapueta zajęciowy oraz pedagodzy,

- obsługa i administracja.

Placówka współpracuje również z lekarzem rehabilitacji medycznej. Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie w ostatnich latach znacznie rozszerzył swe zaplecze rekreacyjne oraz rehabilitacyjne, starając dostosować się do istniejących wymogów. Do celów rehabilitacji zostały przebudowane i doposażone w niezbędny sprzęt sale rahibilitacyjne. Na wyposazeniu zaplecza rehabilitacyjnego posiadamy również rotory treningowe, orbitrek, bieżnię treningową, masażery oraz specjalistyczny sprzęt do zabiegów fizykoterapeytycznych, jak również nowoczesna sala do integracji sensorycznej. Placówa dysponuje również swoją stajnią wraz z 6 końmi. Na terenie obiektu znajduje się również 20 arowy zalew wodny wraz ze sprzetem rekreacyjnym /rowery wodne oraz łódki/. Korzystając z dofinansowania ze środków PFRON zostały przebudowane sanitariaty i toalety, których wyposazenie spełnia odpowiednie wymagania techniczne, a przede wszystkim zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Rok 2020 to kolejny rok modernizacji i remontów budynku głównego jak również terenu rekreacyjnego, który został odpowiednio przygotowany do rekreacji /kąpiele słoneczne i leżakowanie/, a także prowadzenia nauki jazdy konnej oraz pobytu osób niepełsnosprawnych. Dom Wczasów dziecięcych TPD w Głazie współpracuje również z Organizacjami Pozarządowymi oraz Fundacjami m.in.: 

1. Fundacją "Zdążyć z Pomocą",

2. Fundacją 'Polsat",

3. Fundacją "TVN",

4. Fundacją "Juliana Tuwima".

Placówka posiada również CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Wypoczynek letni i zimowy

Kolejną ważną działalnością naszego stowarzyszenia jest organizowanie w okresie wakacji i ferii zimowych, turnusów wypoczynkowych, profilaktyczno-terapeutycznych i sojoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Każdego roku wysyłamy dzieci nad morze i w góry, w 2020r. na zimowsku w Białym Dunajcu było 25 dzieci, a w Karpaczu 35 dzieci. Natomiast w okresie wakacji letnich na koloniach w Łebie i Dźwirzynie wypoczywało 124 dzieci. Dzieciom wywodzącym sie z rodzin niezamożnych dofinansowujemy wypoczynek z pozyskanych środków finansowych z tytuły 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność organizacji opieramy również na pracy podległych nam zarządów terenowych.  

Przychody działalności statutowej TPD:

Ogólem przychody wynosiły:

2 744 624,53zł

w tym:

przychody działalności nieodpłatnej:

2 282 407,88zł

przychody działalności odpłatnej:

249 875,10zł

oraz pozostałe przychody:

212 341,55zł

Koszty działalności statutowej TPD:

Ogólem koszty wynosiły 2 789 277,74zł

 

Partnerzy

Efektywność działań realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci była możliwa dzięki szerokiej współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi na wszystkich szczeblach: placówkami oświaty, kultury, pomocy społecznej, zdrowia, sądami, służbami mundurowymi, spółdzielczością mieszkaniową. Do wszystkich instytucji i wolontariuszy współpracujących
z Towarzystwem kierujemy wyrazu szacunku i serdecznie podziękowania. 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

O/O w Kaliszu