I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Sprawozdanie z działaności TPD za 2016 rok

Do chwili obecnej w naszych strukturach działają: 3 zarządy terenowe, 5 Kół Przyjaciół Dzieci przy szkołach podstawowych, gimnazjach i II LO w Kaliszu.
Od roku 1979 prowadzimy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (do 31 grudnia 2011 nosił nazwę Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD). Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spowodowały zmianę jego nazwy na Ośrodek Adopcyjny. Podstawowym zadaniem Ośrodka przez wszystkie lata jego działalności było i jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu. Zatrudniamy w nim profesjonalistów działających na rzecz powstawania rodzinnych form opieki dla wychowanków placówek i dzieci osieroconych.

Ośrodek Adopcyjny

Ośrodek Adopcyjny realizował procedury adopcyjne zgodnie z zawarta umową pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Oddziałem Okręgowym w Kaliszu z 18.01.2012r.
W roku sprawozdawczym w rodzinach adopcyjnych krajowych umieszczono 37 dzieci w tym 13 dziewczynek i 24 chłopców. Swoje szczęśliwe domy odnalazło 7 dzieci poniżej 1 roku, 15 dzieci
w wieku od 1-4 lat, 10 dzieci w wieku 5-9 lat oraz 5 dzieci w wieku 10 lat i więcej.
W 2016 roku na zlecenie sądów wydaliśmy 18 opinii na temat rodzin, które pragną przysposobić dziecko.
Zorganizowano 3 cykle szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
wg programu zatwierdzonego przez MPRIPS „Droga do Adopcji”. W szkoleniu wzięło udział 16 par małżeńskich i 1 osoba samotna (33 osoby) .
Zgodnie z procedurami pracownicy Ośrodka we współpracy z organizatorami pieczy zastępczej gromadzili i aktualizowali informacje na temat dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszonych do adopcji.
Do kwalifikacji zgłoszono 47 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, z tego pozytywnie zakwalifikowano 10 dzieci, a 35 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, a 2 dzieci odroczono kwalifikacje
Udzielano wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, prawnego oraz poinformowano o możliwościach uzyskania odpowiednich świadczeń socjalnych 2 samotnym matkom - pacjentkom oddziałów ginekologiczno– położniczych i 1 małżeństwu, noszącym się z zamiarem powierzenia dziecka w adopcję.
Kadra ośrodka uczestniczyła w konferencjach i szkoleniach podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
Promowano idee rodzicielstwa adopcyjnego. W roku sprawozdawczym do Ośrodka zgłosiło się 56 rodzin pragnących przysposobić dzieci. Udzielono ponad 900 porad dla rodzin przysposabiających i naturalnych.
Przeciwdziałano procesowi dezorganizacji rodzin adopcyjnych, które znalazły się w kryzysie. Zaproponowano im kontakt ze specjalistami. Wzrosła liczba osób adoptowanych poszukujących biologicznych korzeni. Wzrosło również zainteresowanie losem oddanych do adopcji dzieci z którymi szukało kontaktu starsze rodzeństwo i biologiczni rodzice.
Ośrodek udzielał wsparcia w ramach obowiązujących przepisów prawnych z ochrony danych osobowych i poszanowania dobra osoby adoptowanej.

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie

Za niezwykle ważny dział naszej pracy uważamy organizowanie pomocy dla niepełnosprawnych dzieci i przewlekle chorych. W Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie, który prowadzimy od 1994 roku prowadzimy działalność rekreacyjno – wypoczynkową (zimowiska, zielone szkoły, kolonie) jak również rehabilitacyjną (turnusy specjalistyczne : rehabilitacyjne, wady postawy), oświatowo – wychowawczą i opiekuńczą gdzie dzieci mają możliwość uczenia się ( zatrudniamy nauczycieli), oraz objęte są zabiegami rehabilitacyjnymi i hipoterapią. Zajęcia hipoterapeutyczne na odpowiednio przygotowanych koniach, realizowane są przez zespół specjalistów tj. lekarza rehabilitanta oraz hipoterapeutę. W minionym roku na turnusach rehabilitacyjnych przebywało 260 dzieci.
W Domu Wczasów Dziecięcych organizujemy również imprezy plenerowe w których w minionym roku brało udział około 1000 osób.
Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie znajduje się na terenie gminy Galewice.
Do prowadzenia swojej działalności obiekt obecnie posiada 75 miejsc noclegowych w pokojach 2-6 osobowych oraz 7 miejsc w pokojach gościnnych.
Do prowadzenia działalności rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych posiadamy 5 pomieszczeń:(gabinet lekarski, gabinet ćwiczeń indywidualnych wyposażony: w stół do masażu, uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego, fotel do ćwiczeń oporowych, rotory, lampę solux, gabinet ćwiczeń manualnych rąk oraz nauki chodu wyposażony w kombinezony rehabilitacyjne „DUNAG”, gabinet kinezyterapii wyposażony w suchy basen, wałki, kliny oraz materace, salę gimnastyczną do korekcji wad postawy wyposażoną w materace posiadamy również sprzęt do fitness.
Ponadto placówka proponuje następujące zabiegi: logopedię, muzykoterapię, dogoterapię, hipoterapię, kinezyterapię, hydroterapię i fizykoterapię. Z placówką stale współpracuje lekarz-konsultant, specjalista rehabilitacji narządu ruchu z Łodzi. W prowadzonej przez ośrodek stajni znajduje się 7 koni.
W 2011/ 2012 roku oddano do użytku ujeżdżalnie dla koni oraz dokonano niezbędnych remontów (prace związane ze zmianą wystroju pokoi mieszkalnych dzieci) i inwestycji celem podwyższenia standardu świadczonych usług. Ponadto w DWD organizujemy: zielone szkoły, kolonie wypoczynkowe i specjalistyczne różnego typu. W minionym roku w naszym ośrodku przebywało 1413 uczestników.

Wypoczynek letni i zimowy

Kolejną ważną działalnością naszego stowarzyszenia jest organizowanie w okresie wakacji i ferii zimowych turnusów: wypoczynkowych, profilaktyczno – terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Każdego roku wysyłamy dzieci nad morze i w góry, w 2016 r. na wypoczynek wyjechało 433 dzieci.
W 2016 roku w odpowiedzi na ogłoszone konkursy przez Urząd Marszałkowski, Kuratora Oświaty, Wojewodę Wielkopolskiego, Prezydentów Miast, złożyliśmy oferty w celu pozyskania środków finansowych na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uzyskaliśmy z Urzędu Miasta Kalisza środki na turnusy profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych i zapewniliśmy opiekę 100 dzieciom. W 2016 organizowaliśmy wypoczynek letni dla dzieci z Ostrowa Wielkopolskiego przy znaczącym wsparciu finansowym przez Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowaliśmy także dla Urzędów Gmin z powiatu kaliskiego.
Dzieciom wywodzącym się z rodzin niezamożnych dofinansowujemy wypoczynek z pozyskanych środków finansowych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2016 roku pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Stop uzależnieniom!, podczas którego realizowaliśmy program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom z elementami zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizując czas wolny dla 24 dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka w miejscu zamieszkania.
Działalność organizacji opieramy również na pracy podległych nam zarządów terenowych: w Pleszewie, Choczu, Godzieszach oraz na pracy kół działających przy niektórych szkołach w w/w gminach. Działacze terenowi w sposób ciągły organizują pracę z dziećmi wywodzącymi się z trudnych środowisk skupiając ich w świetlicach, grupach pomocowych angażując ich do pomocy w organizowanych przez siebie imprezach, spotkaniach, programach, konkursach, itp.

Przychody działalności statutowej TPD:

Ogółem przychody wynosiły 2.931.120,91 zł
w tym:  
przychody działalności nieodpłatnej 2.469.721,57 zł
przychody działalności odpłatnej 442.631,11 zł
oraz pozostałe przychody 18.768,23 zł

Koszty działalności statutowej TPD:

Ogółem koszty wynosiły 3.031.500,05 zł
Koszty działalności nieodpłatnej 2.604.994,43 zł
Koszty działalności odpłatnej 426.505,62 zł


Partnerzy

Efektywność działań realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci była możliwa dzięki szerokiej współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi na wszystkich szczeblach: placówkami oświaty, kultury, pomocy społecznej, zdrowia, sądami, służbami mundurowymi, spółdzielczością mieszkaniową, oraz mediami. Do wszystkich instytucji i wolontariuszy współpracujących z Towarzystwem kierujemy wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
O/O w Kaliszu