I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Sprawozdanie z działalności TPD za 2022rok

Sprawozdanie z działalności TPD za 2022rok

Do chwili obecnej w naszych strukturach działają: 2 zarządy terenowe, 3 Koła Przyjaciół Dzieci przy szkołach podstawowych i II Lo w Kaliszu.

Od listopada 2019r. do końca roku 2022 realizowaliśmy przy współpracy z ROPS w Poznaniu projekt pn. "Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji". Projekt zakładał prowadzenie poszerzonej diagnostyki: pomoc terapeutyczną dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz wsparcie indwidualne i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Ośrodek udzielał wsparcia w ramach obowiązujących przepisów prawnych z ochrony danych osobowych i poszanowania dobra osoby adoptowanej.

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okregowy w Kaliszy prowadzi od roku 1994. Placówka położona jest w województwie łódzkim, powiat wieruszowski, gmina Galewice. Zajmuje działkę o powierzchni 8,17 ha na terenie wsi Pędziwiatry-Głaz. w myśl zawartej w dniu 5.10.1993r. umowy pomiędzy Skarbem Państwa, a ówczesnym Zarządem Wojewódzkim TPD w Kaliszu ustanowiono prawo użytkowania działki i nieruchomości na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej oraz rehabilitacyjnej. Placówka jest zarejestrowana w ewidencji Starosty Wieruszowskiego pod numerem: 2. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne ośrodek nie jest tak atrakcyjny jak np. placówki tego typu w południowej Polsce, nie mniej jednak otaczające to miejsce szlaki turystyczne zachęcają do wypoczynku w malowniczych miejscach oraz skorzystania z bogactw runa leśnego, jakie dostarczają otaczające lasy. Poza tym odpowiednio przygotowane programy rekreacyjno-rehabilitacyjne oraz posiadane zaplecze pozwala na przyjęcie uczestników różnych form wypoczynku. Także przygotowana infrastruktura oraz wyposażenie obiektu, począwszy od małego akwenu wodnego, poprzez stadninę koni, zaplecze rehabilitacyjne i noclegowe, wykwalifikowaną kadrę można prowadzić działalność statutową. Dom Wczasów Dziecięcych TPD
w Głazie jest jedyną placówką tego typu w województwie łódzkim i jedną z trzech TPD -wskich w kraju. Zakres dzialałności placówki koncentruje się na organizacji całorocznego wypoczynku oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu całego kraju, a w tym jest organizatorem:

- turnusów terapeucztynych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią,

- turnusów rekreacyjnych - zimowiska, zielony szkoły, kolonie letnie z nauką jazdy konnej i nauką języka obcego,

- turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, głównie dzieci,

- turnusów specjalistycznych korekcji i kompensacji wad postawy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 w minionym roku w Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie przebywało tylko 1271 dzieci.
W ramach kolonii letnich w ośrodku przebywają corocznie wolontariusze anglojęzyczni z wielu państw europejskich i nie tylko, np.
z Hiszpani, Włoch, Francji, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Czech, Korei oraz Chin. Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie zatrudnia wykwalifikowaną 23-osobową kadrę, w skład której wchodzą:

- specjaliści w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rekreacji ruchowej,

- hipoterapueta, dogoterapeuta,

- muzykoterapeuta,

- logopeda,

- fizjoterapeuta,

- terapueta zajęciowy oraz pedagodzy,

- obsługa i administracja.

Placówka współpracuje również z lekarzem rehabilitacji medycznej. Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie w ostatnich latach znacznie rozszerzył swe zaplecze rekreacyjne oraz rehabilitacyjne, starając dostosować się do istniejących wymogów. Do celów rehabilitacji zostały przebudowane i doposażone w niezbędny sprzęt sale rahibilitacyjne. Na wyposazeniu zaplecza rehabilitacyjnego posiadamy również rotory treningowe, orbitrek, bieżnię treningową, masażery oraz specjalistyczny sprzęt do zabiegów fizykoterapeytycznych, jak również nowoczesna sala do integracji sensorycznej. Placówa dysponuje również swoją stajnią wraz z 6 końmi. Na terenie obiektu znajduje się również 20 arowy zalew wodny wraz ze sprzetem rekreacyjnym /rowery wodne oraz łódki/. Korzystając z dofinansowania ze środków PFRON zostały przebudowane sanitariaty i toalety, których wyposazenie spełnia odpowiednie wymagania techniczne, a przede wszystkim zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Rok 2022 to kolejny rok modernizacji i remontów budynku głównego jak również terenu rekreacyjnego, który został odpowiednio przygotowany do rekreacji /kąpiele słoneczne i leżakowanie/, a także prowadzenia nauki jazdy konnej oraz pobytu osób niepełsnosprawnych. Nasz ośrodek wzbogacił się o parking dostosowany dla osób niepełnosprawnych przy wsparciu środków z PFRON z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (w roku ubiegłym). Dom Wczasów dziecięcych TPD w Głazie współpracuje również z Organizacjami Pozarządowymi oraz Fundacjami m.in.:

1. Fundacją "Zdążyć z Pomocą",

2. Fundacją 'Polsat",

3. Fundacją "TVN",

4. Fundacją "Juliana Tuwima".

Placówka posiada również CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Wypoczynek letni i zimowy

Kolejną ważną działalnością naszego stowarzyszenia jest organizowanie w okresie wakacji i ferii zimowych, turnusów wypoczynkowych, profilaktyczno-terapeutycznych i sojoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Każdego roku wysyłamy dzieci nad morze i w góry, w 2022r odbyło się zimowisko w Karpaczu dla 29 uczestników. Natomiast w okresie wakacji letnich na koloniach w Kątach Rybackich, Łazach, Poddąbiu i Mrzeżynie wypoczywało 194 dzieci. Działalność organizacji opieramy również na pracy podległych nam zarządów terenowych.

Przychody działalności statutowej TPD:

Ogólem przychody wynosiły:

2 670 440,04zł

w tym:

przychody działalności nieodpłatnej:

2 183 081,93zł

przychody działalności odpłatnej:

418 372,79zł

oraz pozostałe przychody:

68 985,34zł

Koszty działalności statutowej TPD:

Ogólem koszty wynosiły 2 953 888,15zł

 

Partnerzy

Efektywność działań realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci była możliwa dzięki szerokiej współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi na wszystkich szczeblach: placówkami oświaty, kultury, pomocy społecznej, zdrowia, sądami, służbami mundurowymi, spółdzielczością mieszkaniową. Do wszystkich instytucji i wolontariuszy współpracujących
z Towarzystwem kierujemy wyrazu szacunku i serdecznie podziękowania.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

O/O w Kaliszu